Deklaracje członkowskie

Zgodnie z § 8 ust. 1, 2 Statutuczłonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która została wyznaczona przez polską instytucję koordynującą projekt badawczy UE do prowadzenia tego projektu (Koordynator). Osoba ta staje się członkiem zwyczajnym na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w następstwie złożenia przez tę osobę pisemnej deklaracji członkowskiej oraz udokumentowania jej funkcji w projekcie.

Pobierz deklarację członkowską dla kandydata na członka zwyczajnego.


Zgodnie z § 8 ust. 3, 4 Statutuczłonkiem stowarzyszonym może być osoba fizyczna posiadająca doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi UE. Osoba ta staje się członkiem stowarzyszonym na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w następstwie złożenia przez tę osobę pisemnej deklaracji członkowskiej oraz przedstawieniu pozytywnej opinii jednego członka zwyczajnego.

Pobierz deklarację członkowską dla kandydata na członka stowarzyszonego.

Pobierz formularz opinii.


Zgodnie z § 8 ust. 5, 6 Statutuczłonkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna delkarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba ta staje się członkiem wspierającym na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w następstwie złożenia przez tę osobę pisemnej deklaracji członkowskiej i określającej jednocześnie zasady jej członkostwa w Stowarzyszeniu.

Pobierz deklarację członkowską dla kandydata na członka wspierającego.