O Pracowni

Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych powstała w roku 1993 w ramach Zakładu Technologii Ciała Stałego i nosiła pierwotnie nazwę Pracownia Dynamiki Nieliniowej Układów Złożonych. Od roku 2008 Pracownia działa pod obecną nazwą, jako pracownia samodzielna, i składa się z profesora zwyczajnego, 2 adiunktów, pracownika administracyjnego, a także doktorantów i dyplomantów.

Badania prowadzone w pracowni obejmują m.in.: socjofizykę, ekonofizykę, sieci złożone, fizykę statystyczną, układy hierarchiczne i statystyczną ekspolarcję danych. Wyniki badań były podstawą dla m.in. 11 obronionych rozpraw doktorskich. Pracowania jest częścią Centrum Doskonałości Complex Systems Research utworzonego na Politechnice Warszawskiej w 2002 roku i prowadzi intensywną współpracę międzynarodową, m.in. z ETH Zurych, University of Amsterdam, Université de Genève, Universitat de les Illes Balears, Jožef Stefan Institure i Nanyang Technological University.

Pracownia uczestniczyła w 11 projektach badawczych finansowanych z 6. i 7. Programu Ramowego EU, w dwóch przypadkach pełniąc rolę koordynatora (CREEN – Critical Events in Evolving Networks oraz Cyberemotions – Collective Emotions in Cyberspace). Łączny budżet projektów prowadzonych w Pracowni w latach 2005-2015 wynosił około 13 mln zł.

Kierownikiem pracowni jest prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst, który jest jednym z pionierów interdyscyplinarnych badań wykorzystujących metody i modele fizyki w ekonomii i socjologii. Profesor Hołyst był w latach 2004-2014 przewodniczącym Zarządu Sekcji Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych Polskiego Towarzystwa Fizycznego, od roku 2007 jest Prezesem Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Badawczych UE (KRAB), a od roku 2012 Profesorem Honorowym na Uniwersytecie w Wolverhampton.